Konkurs Książkowy “KSIĄŻKURS”

KSIĄŻKURS 

 

KONKURS KSIĄŻKOWY 

 

Szczegółowy regulamin konkursu

 

 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

 

 1. Organizatorem Konkursu Archeowieści KSIĄŻKURS jest Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa NIP 525-001-12-66. REGON 000001258, zwany dalej „Organizatorem” posługujący się witryną www.archeowiesci.pl, adresem e-mail: archeowiesci@uw.edu.pl, a także posiadający profile w mediach społecznościowych: facebook.com/Archeowiesci, instagram.com/archeowiesci, Twitter @Archeowiesci. 

 

 1. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem portalu Facebook (zwany dalej również „Pośrednikiem” i ogłoszony jest specjalnym Wpisem Konkursowym, zwanym dalej również „Wpisem”, umieszczonym na profilu Facebook podanym w pkt. I.1. 

 

 1. Sam Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany lub promowany przez serwis Facebook.

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie.

 

 1. W przypadku współorganizacji Konkursu z firmą/instytucją partnerską za organizację i przekazanie nagrody odpowiedzialna jest w pełni firma/instytucja partnerska wymieniona we Wpisie Konkursowym (zwana dalej “Współorganizatorem”).

 

 1. Przedmiotowy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz. U. nr 201 poz. 1540). Przekazanie zgłoszenia oznacza zgodę Uczestnika na wzięcie udziału w Konkursie oraz pełną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. Konkurs odbędzie się w czasie określonym we Wpisie Konkursowym i wedle instrukcji w tym Wpisie zawartych. 

 

 1. Uczestnicy 

 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada personalne konto na portalu Facebook. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie „Uczestnikami Konkursu”. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury, członkowie ich rodzin lub najbliżsi.
 2. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

 

III. Zgłoszenie udziału w konkursie 

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie zadania konkursowego oraz zamieszczenie Komentarza pod Wpisem Konkursowym, co równoznaczne jest z wyrażeniem chęci wzięcia udziału w konkursie.
 2. Uczestnikowi Konkursu przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych treści i wyraża on zgodę na ich publiczne udostępnienie. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie treści przez Organizatora, na stronie www.archeowiesci.pl na potrzeby realizacji i promocji Konkursu.
 3. Uczestnikowi Konkursu przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych treści. Zgadza się on również na opublikowanie treści na stronie www.archeowiesci.pl, na profilu FB, Instagram oraz Twitter w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu. Uczestnik Konkursu zwalnia Organizatora z odpowiedzialności z tytułu opublikowania Zgłoszenia.
 4. Zgłoszenia będą przyjmowane jedynie w trakcie trwania Konkursu, którego czas będzie określony we Wpisie Konkursowym. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę. W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie jest on zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. Zwrot otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od Uczestnika Konkursu odszkodowania na zasadach ogólnych. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie uczestnik Konkursu oświadcza, iż: w przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika Konkursu, o których mowa w niniejszym Regulaminie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, Uczestnik Konkursu, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za swoje czyny oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.

 

 1. OCENA ZGŁOSZEŃ

 

 1. Wszystkie zgłoszenia biorące udział w Konkursie podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę stopień wykonania polecenia konkursowego.
 1. W przypadku weryfikacji kolejności zgłoszeń pod uwagę brana jest kolejność komentarzy dostępnych pod zapisem transmisji widoczna w panelu administracyjnym Organizatora. W przypadku okazania dowodów na inną kolejność z punktu widzenia Uczestnika Konkursu Organizator nie przewiduje dodatkowych nagród.
 2. Zwycięzca zostanie poinformowany/a o decyzji Jury w trakcie lub po zakończeniu wydarzenia oraz jeśli będzie to możliwe przez prywatną wiadomość w serwisie Facebook. Zwycięzca może zostać poproszony o przesłanie na adres mailowy Organizatora podany w pkt I.1 adresu korespondencyjnego, na który zostaną wysłane nagrody. Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody wedle reguł określonych we Wpisie Konkursowym. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich Uczestników Konkursu, co nie wyłącza prawa danego uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. Organizator może poinformować o wynikach Konkursu w Internecie – na profilu i serwisie Facebook, oraz na stronie archeowiesci.pl posługując się imieniem i nazwiskiem Zwycięzców Konkursu, na co Uczestnik Konkursu biorący w nim udział wyraża zgodę.

 

 1. Nagrody
 1. Nagrody w Konkursie będą miały charakter nagród rzeczowych ufundowanych przez podmiot określony we Wpisie Konkursowym.
 2. Nagrody zostaną wręczone Zwycięzcom po uprzednim wypełnieniu oświadczeń i przekazaniu odpowiedzialnemu podmiotowi kwoty należnego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości nagrody, przekraczającej kwotę 2000,00 zł, stosownie do wymogów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 3. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony/a o sposobie odbioru nagrody mailowo lub za pośrednictwem prywatnej wiadomości w serwisie Facebook w terminie do 7 dni od zakończenia Konkursu. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Zwycięzca Konkursu nie ma ponadto prawa do scedowania nagrody na inną osobę. Nagrody nie odebrane w terminie do 20 dni od zakończenia konkursu przepadają i przechodzą na własność Organizatora. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie spełni warunków określonych niniejszym Regulaminem lub nie odbierze nagrody w terminie wyznaczonym przez Organizatora, nagrody przepadają i przechodzą na własność Organizatora. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora. Nieprzekazanie nagrody wskutek podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata Konkursu, oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na własność Organizatora.

 

 1. REKLAMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU
 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z Konkursem. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem, adres korespondencyjny. Reklamacje należy składać listownie na adres korespondencyjny Organizatora. Reklamacje zawierające powyższe dane będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania. Odpowiedzi na reklamacje wysyłane będą listem poleconym nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od upływu terminu wskazanego w poprzednim zdaniu. Ostateczny termin składania reklamacji kończy się z upływem 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna.

VII. KOMISJA

 1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.archeowiesci.pl. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane. W sprawach nie uregulowanych mniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Dopuszczenie do udziału w Konkursie stanowią jedyne świadczenie Organizatora na rzecz Uczestnika Konkursu. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tego tytułu. Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że administratorem przekazanych na Konkurs danych osobowych Uczestników jest jedynie Organizator. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane i przetwarzane przez Organizatora tylko w celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia w dowolnym momencie. Regulamin wchodzi w życie z momentem rozpoczęcia danej edycji konkursu. Przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem wiadomości mailowej Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za Konkurs przez każdego Uczestnika. Sama promocja nie jest sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook.
Rozpowszechniaj