Regulamin konkursów

§ 1.
1. Niniejszy regulamin określa zasady dotyczące przebiegu, uczestnictwa i rozstrzygania konkursów, które ogłasza się na stronach serwisu internetowego Archeowieści, a dla których nie zostały ustanowione odrębne regulaminy.
2. Organizatorem konkursów, o których mowa powyżej, jest wydawca serwisu Histmag.org – Michał Świgoń PROMOHISTORIA, ul. Koźmiana 2/89, 01-606 Warszawa.
3. Szczegółowych informacji o konkursach ogłaszanych na stronach serwisu internetowego Archeowieści można zasięgnąć, wchodząc na stronę: http://archeowiesci.pl/k/konkursy/ lub pisząc na adres: m.swigon@histmag.org

§ 2.
Użyte w regulaminie wyrażenia oznaczają:
a)Konkurs – konkurs, który zgodnie z § 1 podlega postanowieniom niniejszego regulaminu;
b)Serwis – serwis internetowy Archeowieści;
c)Uczestnik konkursu – osobę, która zgłosiła swój udział w konkursie.

§ 3.
1. Ogłaszając konkurs, wydawca Serwisu przyrzeka nagrodę osobie, która w oznaczonym terminie zgłosi swój udział w konkursie, poprawnie wykona zadanie konkursowe i spełni pozostałe warunki do otrzymania nagrody, o których mowa paragrafach 5 i 6.
2. Sposób zgłoszenia udziału w konkursie, treść zadania konkursowego, termin przewidziany na jego wykonanie oraz informacje na temat rodzaju i ilości nagród określa ogłoszenie o konkursie.
3. W ogłoszeniu o konkursie mogą zostać podane dodatkowe postanowienia regulujące przebieg, uczestnictwo lub rozstrzyganie ogłaszanego konkursu. Przepisy regulaminu, które są niezgodne z tymi postanowieniami, traktuje się wówczas jako niewiążące.
4. Jeśli w ogłoszeniu o konkursie nie zastrzeżono inaczej, listę nagrodzonych uczestników ogłasza się najpóźniej po upływie 60 dni od dnia, w którym upłynął termin do wykonania zadania konkursowego.

§ 4.
1. Zgłoszenie udziału w konkursie jest tożsame z przyjęciem postanowień niniejszego regulaminu.
2. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy, z wyjątkiem członków redakcji Serwisu i członków ich najbliższych rodzin.
3. Osoba zgłaszająca swój udział w konkursie, obowiązana jest zawrzeć w zgłoszeniu swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji, znajdujący się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenie jest nieważne, jeśli brakuje w nim którejkolwiek z tych danych.
4. Dane, o których mowa w punkcie 3, zostaną wykorzystane przez organizatora konkursu tylko w takim zakresie, jaki będzie niezbędny dla doręczenia uczestnikowi konkursu należnej mu nagrody. Oprócz tego organizator konkursu poda do publicznej wiadomości imiona i nazwiska nagrodzonych uczestników konkursu, wykonując obowiązek, o którym mowa w § 3.3.
5. Jeśli w ogłoszeniu o konkursie nie zastrzeżono inaczej, zgłoszeniu udziału w konkursie powinno towarzyszyć wykonanie zadania konkursowego.
6. Z jednego adresu zamieszkania może przyjść nie więcej, niż jedno zgłoszenie.

§ 5.
1. Jeśli zadanie konkursowe polega na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pytania konkursowe, nagroda należy się:
a) jeśli w konkursie przewidziano tylko jedną nagrodę – uczestnikowi konkursu, który jako pierwszy udzieli poprawnych odpowiedzi;
b) jeśli w konkursie przewidziano wiele równorzędnych nagród – tylu uczestnikom konkursu, ile nagród przewidziano, przy czym jedną z nagród otrzyma pierwszy, a kolejne – każdy co dziesiąty uczestnik konkursu;
c) jeśli w konkursie przewidziano wiele nierównorzędnych nagród – tylu uczestnikom konkursu, ile jest nagród, przy czym nagrody przypadną osobom, które udzieliły poprawnej odpowiedzi najwcześniej i zostaną rozdzielone wśród tych osób w taki sposób, że główna nagroda zostanie przyznana osobie, która udzieliła poprawnych odpowiedzi jako pierwsza, a kolejne niższe nagrody zostaną przyznane osobom, które odpowiedziały poprawnie w dalszej kolejności.
2. Odpowiedzi na pytanie konkursowe udziela się w sposób zawarty w ogłoszeniu o konkursie. Kolejność, w jakiej system organizatora konkursu zarejestruje poszczególne odpowiedzi, zostanie poczytana za kolejność, w jakiej ich nadawcy udzielili odpowiedzi na pytania konkursowe.

§ 6.
1. Jeśli zadanie konkursowe polega na najlepszym wykonaniu określonej czynności lub dzieła, nagroda należy się uczestnikowi konkursu, którego czynność lub dzieło zostało najwyżej ocenione.
2. Zgłoszone do konkursu czynności lub dzieła są oceniane w oparciu o kryterium wskazane w ogłoszeniu o konkursie. Ich oceny dokonuje redakcja Serwisu lub osoba, której redakcja Serwisu powierzyła zadanie rozstrzygnięcia konkursu.
3. Jeśli w konkursie, o którym mowa w punkcie 1, przewidziano wiele nagród, nagrody należą się najwyżej tylu uczestnikom konkursu, ile jest nagród. O podziale nagród między uczestników konkursu decyduje redakcja Serwisu, uwzględniając przy tym oceny wystawione zgłoszonym do konkursu dziełom lub czynnościom. Jeśli liczba nagród przewidzianych w konkursie przewyższa liczbę dzieł lub czynności, które zasługują na wysoką ocenę, redakcja Serwisu może odstąpić od przyznania części nagród.
4. Wydawca Serwisu nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych dzieł, które są zarazem utworami w rozumieniu ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
5. Uczestnikowi konkursu nie wolno zgłosić do konkursu dzieł, które będąc utworami w rozumieniu wspomnianej ustawy, nie są przedmiotem jego wyłącznych i nieograniczonych praw autorskich. Uczestnik konkursu, który naruszy to postanowienie, będzie obowiązany naprawić wszelkie szkody, jakie poniesie przez to organizator konkursu.
6. Przekazywanie odpowiedzi konkursowych innym uczestnikom konkursu będzie karane dyskwalifikacją.

§ 7.
1. Nagrody są wysyłane w terminie do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. W szczególnych przypadkach, termin ten może zostać wydłużony do 60 dni.
2. Nagrody wysyłane są Pocztą Polską jako przesyłka polecona bądź paczka ekonomiczna, lub kurierem.
3. W przypadku, gdyby nagroda nie dotarła do laureata z przyczyn niezależnych od organizatora konkursu, może on zdecydować o przyznaniu nagrody zastępczej.

§ 8.
1. Uczestnikowi konkursu, który ma uzasadnione podejrzenie, że konkurs został rozstrzygnięty z naruszeniem regulaminu lub że w czasie trwania konkursu doszło do innych nieprawidłowości mogących mieć wpływ na jego wyniki, służy prawo zgłoszenia skargi na przebieg konkursu. Skarga na przebieg konkursu może zostać zgłoszona w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia jego wyników. Zgłasza się ją pocztą elektroniczną, wysyłając na adres: m.swigon@histmag.org.
2. Skargi na przebieg konkursu rozpatruje organizator konkursu.
3. Decyzja organizatora konkursu o sposobie załatwienia skargi jest ostateczna. Organizator konkursu informuje skarżącego o treści tej decyzji w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia skargi.

§ 9.
1. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego regulaminu do konkursów, o których mowa w § 1, stosuje się przepisy o przyrzeczeniu publicznym oraz inne stosowne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania, jednak bez skutku dla trwających konkursów, które zostały ogłoszone wcześniej;
3. Redakcja Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Każda taka zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania, jednak bez skutku dla trwających konkursów, które zostały ogłoszone wcześniej.