O pograniczach z punktu widzenia archeologa

Zagadnienie pograniczy kulturowych to w ostatnim czasie tematyka szeroko badana przez archeologów. Miejscom przenikania idei i wytworów charakterystycznych dla sąsiadujących ze sobą społeczności będzie poświęcona studencko-doktorancka konferencja, która odbędzie się w listopadzie w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

pogranicza

Należy zadać sobie pytanie: czym są granice? Czy sztucznie wytyczone linie na mapach wpływów poszczególnych władców znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości? Czy naturalne granice w postaci rzek lub gór są w stanie zatrzymać ekspansję kultury?

Te i inne pytania legły u podstawy studencko-doktoranckiej konferencji, która odbędzie się w listopadzie w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. W kręgu zainteresowań jej inicjatorów pozostają społeczności funkcjonujące w miejscach styków kultur w pradziejach oraz średniowieczu. Obszary przez nie zajmowane są specyficznym miejscem, gdzie mieszają się typy zabytków, tradycje sepulkralne, motywy zdobnicze i charakterystyczne cechy budownictwa. Jednocześnie zagadnienie pograniczy można rozpatrywać także w kontekście chronologicznym. Granice poszczególnych epok nie zawsze są jednoznaczne i ciągle poszukiwane są sposoby na wyznaczenie dokładnych cezur. Czy jest to w ogóle możliwe? Jak oddzielić okres pradziejowy od wczesnego średniowiecza? Czym charakteryzują się czasy przejściowe? Jak przebiegały te procesy w różnych regionach Europy?

Celem konferencji jest poszukiwanie nowych spojrzeń na tematykę pograniczy w Europie oraz prezentacja wyników badań młodych naukowców w tym zakresie. Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Archeologii Średniowiecza działające na Uniwersytecie Warszawskim. Jako cezurę chronologiczną przyjęto czas od okresu wpływów rzymskich, kiedy na kontynencie europejskim wraz ze zróżnicowanym światem barbarzyńców współistniało Cesarstwo Rzymskie, po nowożytność, gdy granice polityczne przesuwały się zależnie od polityki władców poszczególnych państw.

Zgłoszenia wraz z abstraktami referatów będą przyjmowane do 10 października pod adresem pogranicza.knas@gmail.com. Konferencja odbędzie się w dniach 18-20 listopada bieżącego roku.

Regulamin Konferencji

Formularz zgłoszeniowy