Wejdź do kaplicy Mieszka

Najnowsza ekspozycja Muzeum Archeologiczne w Poznaniu daje zwiedzającym niepowtarzalną okazję wejścia do zrekonstruowanej kaplicy palatialnej z czasów pierwszego historycznego władcy Polski.

Kielich srebrny, koniec XI lub pocz. XII w. Katedra pozna+äska, gr+-b nr 73. Fot. P. Silska

Kielich srebrny, koniec XI lub pocz. XII w. Katedra poznańska, grób nr 73. Fot. P. Silska

Rekonstrukcja jest częścią wystawy „Archeologiczne tajemnice palatium i katedry poznańskiego Ostrowa”, którą będzie można oglądać już od 13 kwietnia w siedzibie muzeum przy ulicy Wodnej 27.

Na ekspozycji zaprezentowano najbardziej spektakularne zabytki wczesnośredniowiecznej kultury materialnej i artystycznej, a wśród nich szczególnie cenne, położone w północnej części poznańskiego zespołu grodowego, pozostałości rezydencji książęcej z kaplicą pałacową oraz relikty pierwszej katedry poznańskiej, odkryte w obrębie dzisiejszej bazyliki archikatedralnej. Do kaplicy oddanej w skali 1:1 będzie można wejść.

Krzywa+Ť+ä pastora+éu, 2 po+é. XII- pocz. XIII w. Katedra pozna+äska, gr+-b nr 93. Fot. P. Silska.tif

Krzywaśń pastorału, 2 poł. XII- pocz. XIII w. Katedra poznańska, grób nr 93. Fot. P. Silska

W świetle najnowszych ustaleń odkryte w Poznaniu relikty palatium i kaplicy należą do najwcześniejszych murowanych budowli świeckich i sakralnych na ziemiach polskich, odpowiadających metrykalnie czasom panowania Mieszka I.

Pier+Ťcie+ä z karneolem, 2 po+é.  XII- pocz. XIII w. Katedra pozna+äska, gr+-b nr 93. Fot. P. Silska.tif

Pierścień z karneolem, 2 poł. XII- pocz. XIII w. Katedra poznańska, grób nr 93. Fot. P. Silska

Wystawa pozwala też prześledzić początki chrystianizacji ziem polskich w końcu X w. Proces ten zaczyna się od władcy i jego otoczenia. DCCCCLXVI Dubrovka venit ad Miskonem (Przybycie Dobrawy do Mieszka w roku 966), jak zapisano w „Roczniku Dawnym”, to dopiero początek trwających wiele dziesięcioleci wielkich zmian nad Wartą, Wisłą i Odrą. Tworzą się niewielkie wyspy nowej religii w morzu tradycyjnej wiary pogańskiej. Centrami owych wysp są główne ośrodki władzy książęcej, w których najszybciej przyjmowane są nowe idee.

T+éok piecz¦Ötny brata Jakuba, koniec XIII w. Palatium pozna+äskie. Fot. P. Silska.tif

Tłok pieczętny brata Jakuba, koniec XIII w. Palatium poznańskie. Fot. P. Silska

„Chwytamy moment rewolucyjnych zmian w ludzkiej świadomości, w kulturze i polityce, a potem wyciskamy z niego najciekawsze szczegóły! Chcemy poznać rok 966 „od kuchni”!” – zachęca poznańskie muzeum.

Ekspozycja tematycznie nie ogranicza się jednak wyłącznie do problematyki chrztu naszego pierwszego historycznego władcy, ale swą narracją wybiega poza owo wydarzenie. Zwiedzając muzealny dziedziniec, będzie można podróżować po współczesnych pierwszym Piastom założeniach pałacowych z Werli, Tilledy, Paderborn, Zurychu, Devina, Wiślicy, Giecza, a także Lednicy i Krakowa.

Z+éota ozdoba w kszta+écie ryby, 2 po+é. X ÔÇô 1 po+é XI w. Palatium pozna+äskie. Fot. P. Silska.tif

Złota ozdoba w kształcie ryby, 2 poł. X – 1 poł XI w. Palatium poznańskie. Fot. P. Silska

Wystawa została dofinansowana ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Chrzest 966 2016. Będzie można ją zwiedzać do grudnia 2016 r.