O czym będą mówić na konferencji IAE PAN

22 stycznia odbędzie się w sali konferencyjnej IAE PAN w Warszawie (ul. Solidarności 105) konferencja „Przeszłość dla przyszłości. Najnowsze osiągnięcia badawcze”, na której wybitni przedstawiciele polskiej archeologii zaprezentują wyniki swoich badań. Konferencja jest otwarta dla wszystkich chętnych. Nie jest wymagana żadna rejestracja.

Otwarcie konferencji o godzinie 10.00

10.20
Jacek Weiss
Jakie tajemnice skrywa Kamienica Jacobsona – dziś siedziba Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dwie kamienice, w których dzisiaj mieści się Instytut Archeologii i Etnologii PAN, były najpiękniejszymi budynkami, jakie znajdowały się na ulicy Leszno, dziś al. Solidarności. Kamienicę bliżej pl. Bankowego ufundował pod koniec XVIII wieku jubiler Fryderyk Jacobson. Sąsiedni budynek powstał w połowie XIX wieku. Kamienice nie zostały zniszczone podczas II Wojny Światowej, jednak nie ominął uch zamęt odbudowy Warszawy. W latach 50. XX wieku zostały mocno zniszczone, dewastacji uległy między innymi balkony. Instytut otrzymał je w latach 60. XX wieku.

10.40
Zbigniew Kobyliński, Otto Braasch, Louis Daniel Nebelsick, Krzysztof Misiewicz, Tomasz Herbich, Dariusz Wach
Neolityczna świątynia na Dolnym Śląsku: kompleksowe rozpoznanie niedestrukcyjne i weryfikacja wykopaliskowa w roku 2009

Profesor Kobyliński jest specjalistą w dziedzinie archeologii lotniczej, niedestruktywnej, a także ochrony dziedzictwa archeologicznego. Jest kierownikiem Instytutu Archeologii UKSW, oraz prezesem SNAP. Otto Braasch, to niemiecki pilot, pionier archeologii lotniczej. Rozpopularyzował tę dziedzinę w krajach Europy Środkowo–Wschodniej po upadku Żelaznej Kurtyny. Profesor Nebelsick jest specjalistą w dziedzinie obrządków religijnych, a także archeologii epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Jest wykładowcą na Uniwersytecie w Monachium, a także na UKSW. Doktor Miesiewicz jest członkiem zespołu Zakładu Nauk Stosowanych w IAiE. Wraz z magistrem Herbichem tworzą Sekcję Geofizyki. Dariusz Wach również jest członkiem zespołu Zakładu Nauk Stosowanych, Podlaskiej Ekspedycji Archeologicznej w IAiE PAN.

Referat ma na celu przedstawienie sensacyjnego odkrycia dokonanego jesienią tego roku. W miejscowości Bodzów na Dolnym Śląsku badacze zidentyfikowali tzw. rondel – najpewniej neolityczne miejsce kultowe. Stanowisko wpierw zbadano metodami niedestrukcyjnymi, a wykopaliska przeprowadzone jesienią tego roku potwierdziły przypuszczenia badaczy.

11.00

Bogusław Gediga
Halsztackie centrum kulturowe pod Wrocławiem – nowy obraz wczesnej epoki żelaza w Polsce Zachodniej

Profesor Gediga jest wybitnym specjalistą w dziedzinie archeologii pradziejowej, wczesnej epoki żelaza, oraz religii wczesnośredniowiecznej.

Kultura Halsztacka rozwijała się w epoce żelaza. Jej nazwa wywodzi się od stanowiska Hallstatt w Austrii, gdzie odkryto kopalnie soli. Kultura charakteryzuje się ufortyfikowanym osadnictwem, obrządkiem birytualnym, ceramiką geometrycznie dekorowaną, a także o grafitowanych powierzchniach. Uważa się, że mieszkańcy zachodnich obszarów występowania kultury halsztackiej byli przodkami Celtów. W Polsce oddziaływanie tej kultury jest widoczne głównie na Śląsku i Wielkopolsce, a jest wiązane z handlem bursztynem.

11.20

Andrzej Buko
Stołpie – tajemnice kamiennej wieży

Profesor Buko jest specjalistą w dziedzinie archeologii średniowiecza. Od 2007 roku jest dyrektorem IAiE PAN, a także wykładowcą w Instytucie Archeologii UW.

Wieża we wsi Stołpie koło Chełma od wielu lat nękała naukowców. Badania prowadzone na przełomie lat 2003 – 2005 pozwoliły poznać wiele jej tajemnic. Więcej w tekście Greckie korzenie wieży w Stołpiu.

11.40

Katarzyna Kość
Problemy młodych uchodźców w Polsce
Doktor Kość należy do zespołu Zakładu Etnologii w IAiE PAN.

12.00

Przerwa na kawę

12.20

Romuald Schild
Neolityczne centrum sakralne Nabta, wschodnia Sahara, Egipt

Profesor Schild specjalizuję się w paleolicie. Prowadził badania między innymi w Egipcie, Etiopii, północnej Nubii, oraz Pustyni Zachodniej. W latach 1990–2007 był dyrektorem IAiE PAN.

Nabta Playa to jedno z najwspanialszych stanowisk archeologicznych na Saharze. Badacze znaleźli tam m.in. liczne konstrukcje megalityczne, w tym kamienny krąg, który widać na banerze zapowiadającym konferencję. Więcej o Nabta Playa w tekście Odznaczenia dla Polaków za ratowanie zabytków starożytnej Nubii

12.40

Jacek Lech, Kamil Adamczak
Prehistoryczne górnictwo krzemienia: w krainie diabła

Profesor Lech zajmuję się młodszą epoką kamienia, oraz górnictwem krzemienia. Magister Adamczak należy do zespołu w Zakładzie Epoki Kamienia w IAiE PAN.

Referat ma na celu ukazanie neolitycznych kopalni krzemienia, sposobów wydobycia surowca i jego obróbki, a także mechanizmów rozprzestrzenianie się krzemienia w Europie. W Polsce jako pierwsi kopalniami krzemiennymi zainteresowali się Stefan Krukowski, a także geolog Jan Samsonowicz. To oni odkryli najsłynniejszą kopalnię w Polsce – Krzemionki.

13.00

Krzysztof Tunia
Monumentalne grobowce sprzed 6 tys. lat w południowej Polsce

Doktor Tunia jest kierownikiem Pracowni Archeologicznej w Igołomi, oddział IAiE PAN w Krakowie. Zajmuje się kulturą megalityczną. Od 1979 roku badał neolityczne stanowisko kultury pucharów lejkowatych w Słonowicach okrzyknięte „Polską Doliną Królów”. Odnaleziono tam ponad stumetrowe grobowce o konstrukcji drewniano–ziemnej.

13.20

Iwona Sobkowiak-Tabaka
Śmierć u schyłku epoki kamienia – interdyscyplinarne badania w Kruszynie pod Włocławkiem

Doktor Sobkowiak–Tabaka jest kierownikiem zespołu do spraw Ratownictwa Archeologicznego w Poznańskim oddziale IAiE PAN.

13.40

Halina Kowalewska-Marszałek
20 lat badań cmentarzyska neolitycznego w Kicharach Nowych. Niezwykłe odkrycia, niezwykłe doświadczenia

Doktor Kowalewska–Marszałek jest kierownikiem Sandomierskiego Stanowiska Archeologicznego, w Zakładzie Archeologii Średniowiecza IAiE PAN. Jest także specjalistą w dziedzinie neolitu, współodkrywczynią obozowiska w Wilczycach.

W Kicharach Nowych dr Kowalewska–Marszałek odkryła osadę, oraz cmentarzysko związane z kulturą Mierzanowicką, z przełomu neolitu i epoki brązu. W skład ekspedycji wchodzili naukowcy i studenci zarówno z Polski i z Francji.

14.00

Romuald Schild, Halina Królik, Tomasz Kowalski, Tomasz Boroń
Wilczyce – łowcy nosorożca włochatego w tundrze epoki lodowcowej

Magister Królik, Kowalski i Boroń należą do zespołu Zakładu Epoki Kamienia w IAiE PAN.

Obozowisko w Wilczycach należy do kultury magdaleńskiej z okresu górnego paleolitu. Podróżujący za zwierzyną łowcy zatrzymywali się w Wilczycach co roku, na jesień i zimę. Na stanowisku odkryto między innymi pochówek ośmiomiesięcznego płodu, a także sławne krzemienne „wenuski”. W badaniach nad stanowiskiem użyto najnowocześniejszych technik badawczych. Więcej o stanowisku w tekście Wilczyce, czyli jak żyli ludzie 15 tys. lat temu.

14.20

Jacek Kabaciński, Thomas Terberger
Ostatni łowcy-zbieracze na wybrzeżu południowego Bałtyku

Doktor Kabaciński należy do zespołu Pracowni Archeologii Afryki, w poznańskim oddziale IAiE PAN. Specjalizuje się w późnym paleolicie i mezolicie, oraz w wytwórczości krzemieniarskiej paleolitu i neolitu na terenach Sudanu i Egiptu.

Doktor Terberger jest wykładowcą w Instytucie Historii, na Uniwersytecie w Greifswaldzie. Razem z doktorem Kabacińskim prowadzą badania wykopaliskowe w Dąbkach, koło Koszalina, gdzie odkryto mezolityczną osadę. Jej mieszkańcy zajmowali się głównie rybołówstwem, a także łowiectwem. Świadczą o tym między innymi liczne odkryte krzemienne narzędzia.

14.40

Jacek Kabaciński
Wytwórcy toporów sprzed 11.000 lat

15.00

Przerwa obiadowa

16.00

Andrzej Buko, Iwona Sobkowiak-Tabaka
Nieznany epizod początków państwa Polskiego. Kim byli wojownicy z Bodzi?

W miejscowości Bodzia koło Włocławka odkryto przy okazji budowania autostrady wczesnośredniowieczne cmentarzysko z kilkudziesięcioma komorowymi grobami, czyli pochówkami typowymi dla Skandynawii. Prawdopodobnie pochowano tam elitę nowo powstałego państwa piastowskiego. Archeolodzy znaleźli m.in. liczne monety, żelazne noże, naramienniki, miecz, paciorki, pierścienie, kabłączki skroniowe, oraz zdobioną wagę. Cmentarzysko datują na przełom X i XI wieku, czyli na czas powstania państwa Polskiego. Odnalezienie cmentarzyska zdaje się potwierdzać podejrzenia archeologów o ważnej roli wojowników skandynawskich w procesie tworzenia się Polski. Więcej o cmentarzysku z Bodzi w tekście Wczesnośredniowieczne “skandynawskie” groby spod Włocławka

16.20

Marcin Wołoszyn
Zanim Skrzetuski poznał Bohuna – średniowieczne pogranicze polsko-ruskie w badaniach archeologicznych

Doktor Wołoszyn należy do zespołu oddziału krakowskiego IAiE PAN. Zajmuję się archeologią średniowieczną pogranicza polsko–ukraińskiego.

16.40

Mateusz Bogucki
Nie tylko Chrobry i Mieszko, czyli ile jest najstarszych monet polskich?

Doktor Bogucki jest członkiem zespołu Zakładu Archeologii Średniowiecza IAiE PAN.

17.00

Zbigniew Kobyliński
Słowianie nad Łabą. Polsko-niemieckie badania wykopaliskowe w latach 2007-2009

Profesor Kobyliński przedstawi wyniki trwających już trzy lata wykopalisk w Rosenhof, w Saksonii. Odkryto tam gród słowiański, oraz osadę przygrodową. W badaniach, w ramach praktyk studenckich, uczestniczą studenci Instytutu Archeologii UKSW oraz Uniwersytetu w Pilźnie.

17.20

Urszula Sowina
Woda i ludzie w mieście późnośredniowiecznym i wczesnonowożytnym

Doktor Sowina zajmuje się zagospodarowaniem przestrzeni miejskich, a także socjotopografią.

Archeowieści są patronem medialnym konferencji.

Wpis przygotowała Julia Chyla