Studia Podyplomowe: Ochrona i Zarządzanie Dziedzictwem Archeologicznym oraz Muzeologia Archeologiczna

Oferta studium kierowana jest do absolwentów studiów wyższych, ze szczególnym uwzględnieniem archeologów, którzy wiążą swoją karierę zawodową z ochroną i opieką nad zabytkami. Podstawową grupę docelową planowanego studium stanowią absolwenci studiów archeologicznych, którzy rozpoczęli lub planują podjęcie pracy w służbach konserwatorskich lub muzeach typu archeologicznego.

 

Studium jest prowadzone przez Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa w Warszawie oraz Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.

uamarcheo1

Celem studium jest praktyczne przygotowanie przyszłych konserwatorów i muzealników nie tylko od strony prawnej i administracyjnej, ale także pokazanie im podstaw doktryny konserwatorskiej i muzealniczej obowiązującej w Polsce i na świecie, przybliżenie nowoczesnych metod badań i dokumentacji dziedzictwa archeologicznego oraz zachęcenia do aktywnego zarządzania tymi zasobami poprzez realizację projektów inwestycyjnych i edukacyjnych finansowanych ze środków pozabudżetowych.

Absolwent studium będzie wszechstronnie przygotowany do pracy w służbach konserwatorskich, muzeach typu archeologicznego i instytucjach związanych z opieką nad zabytkami. Ideą studium jest kształcenie kadr konserwatorskich, które sprostają wyzwaniom współczesności, zachowując jednocześnie bogactwo naszego dziedzictwo jak również pogłębienie wiedzy pracowników muzeów archeologicznych (z działami archeologicznymi), w tym również umożliwienie im awansu służbowego.

Wśród naszych wykładowców są m.in. pracownicy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Muzeum Archeologicznego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernik, Urzędu Konserwatora Wielkopolskiego oraz Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

uamarcheo2

Aplikacje należy składać do dnia 20 lutego, czesne wynosi 4 500 PLN (po 1 500 za każdy semestr).

SEMESTR I (teoretyczny) 1 marca – 15 czerwca

Blok a: teoria: miejsce archeologii w społeczeństwie (24 godz.)
Blok b: Metodyka archeologii (73 godz.)
Blok c: Archeologia ratownicza (9 godz.)

SEMESTR II (Praktyczny) 16 czerwca – 30 września

Program zajęć praktycznych
1. Praktyka terenowa (badania wykopaliskowe i nieinwazyjne) realizowana przez UAM (80 godz.)
2. Praktyka w instytucjach wyspecjalizowanych w ochronie i opiece nad zabytkami zorganizowana przez NID (40 godz.) i MAP (40 godz.)

SEMESTR III (Teoretyczny) 1 października – 28 lutego

Blok d: Muzeologia archeologiczna (40 godz.)
Blok e: Aspekty prawne archeologii i muzealnictwa archeologicznego (26 godz.)
Blok f: Zarządzanie projektami (17 godz.)

Blok g: Seminaria (11 godz.)

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o odwiedzenie naszej strony internetowej http://archeo.amu.edu.pl/studia_podyplomowe.htm lub o kontakt telefoniczny: 61 829 1409 lub mailowy: pausuc@amu.edu.pl