Z laserem na zamku w Iłży

Nowoczesne metody badawcze, w tym skanowanie laserowe, pozwalają lepiej poznać zamek w Iłży i jego bogate dzieje.

Zamek w Iłży

Zamek w Iłży – powyżej widok od strony miasta, a poniżej wieża zamkowa. Stan dzisiejszy. Fot. R. Zapłata/UKSW

Od 2012 r. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych) pod kierunkiem dr. Rafała Zapłaty (Instytut Nauk Historycznych UKSW) realizuje w okolicach Iłży (pow. Radom, woj. mazowieckie) projekt naukowy „Zastosowanie skaningu laserowego oraz teledetekcji w ochronie, badaniu i inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego. Opracowanie nieinwazyjnych, cyfrowych metod dokumentacji i rozpoznawania zasobów dziedzictwa architektonicznego i archeologicznego” w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2015.

Wieża zamkowa w Iłży

Projekt skupia się na badaniu, dokumentowaniu i rozpoznawaniu dziedzictwa kulturowego, którego częścią są ruiny zamku biskupów krakowskich w Iłży, woj. mazowieckie.

– Nasze prace skupiają się na rozpoznawaniu i inwentaryzacji zabytków archeologicznych m.in. w oparciu o lotnicze skanowanie laserowe (ALS od ang. Airborne Laser Skaning, technologii określanej również mianem LIDAR – ang. Light Detection and Ranging), którego wykonawcą jest MGGP Aero, a więc nowoczesną technikę nieinwazyjnego dokumentowania i analizowania śladów przeszłości – informuje dr Zapłata.

Projekt poprzedziły w 2011 r. wstępne prace prowadzone przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pod kierunkiem dr. Zapłaty, przy współpracy zespołu specjalistów z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, który wykonał nieinwazyjne naziemne pomiary laserowe fragmentów ruin zamku górnego w Iłży.

Od 2012 r. w ramach realizowanego projektu, UKSW przy współpracy ze specjalistami w zakresie geoinformacji i teledetekcji, prowadzi nieinwazyjne prace dokumentacyjne ruin zamku biskupów krakowskich w Iłży, na bazie których ma powstać m.in. cyfrowa replika 3D zabytku. – Bezdotykowy pomiar przestrzenny ruin zamku w Iłży tworzy tym samym podwaliny pierwszej i jedynej dla tego obiektu całościowej dokumentacji pomiarowej – mówi dr Zapłata, podkreślając, że zamek ma wyjątkowe walory poznawcze i kulturowe.

Zamek w Iłży - skanowanie

Wizualizacja Numerycznego Modelu Terenu fragmentu wzgórza zamkowego oraz okolicy – wynik laserowych pomiarów lotniczych w 2012 r. Oprac. R. Zapłata/UKSW

Murowany zamek w Iłży powstał najpewniej w drugiej ćwierci XIV w. z inicjatywy biskupa krakowskiego Jana Grota. Budowla była wiele razy przebudowywana i odbudowywana po zniszczeniach na skutek pożarów bądź wojen (m.in. potopu szwedzkiego i II wojny światowej). W zamku gościło wielu polskich królów, w tym Aleksander Jagiellończyk, Zygmunt Stary, Zygmunt III Waza, Władysław IV.

Działania w ramach pierwszego roku (2012) realizacji projektu skupiły się przede wszystkim na budowie Systemu Geoinformatycznego dziedzictwa kulturowego oraz gromadzeniu danych teledetekcyjnych i wykonywaniu pomiarów m.in. skanerem światła strukturalnego, który umożliwia bardzo dokładną dokumentację przestrzenną zabytków również w terenie. – Dotychczasowe prace nieinwazyjne oraz wstępne analizy zasobu cyfrowego, w połączeniu z powierzchniowymi badaniami archeologicznymi przyniosły pozytywne rezultaty, poszerzając bazę źródłową regionu i rozpoznając nieznane dotychczas walory kulturowe pobliskich obszarów leśnych oraz terenów rolniczych – relacjonuje dr Zapłata.

Ruiny - Iłża

Ruiny zamku. Wizualizacja fragmentu chmury punktów oraz modelu 3D wygenerowanego na podstawie pomiarów skanerem światła strukturalnego. Oprac. R. Zapłata/UKSW

Prace naukowe finansowane w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2015.

NędzaUjdzie w tłumieŚrednieDobreBardzo dobreRewelacja (Oddanych głosów: 14, średnia ocen: 4,71 na 6)
Loading...