Wybrano najlepsze archeologiczne prace magisterskie 2011

Konkurs na „Najlepszą pracę magisterską z archeologii w roku 2011” rozstrzygnięty. Wyniki ogłoszono 20 marca w siedzibie Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Organizowany przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego konkurs jest jedynym tego typu w Polsce.

Zwycięzców wybrała kapituła konkursu, w skład której wchodzą profesorowie i doktorzy habilitowani zatrudnieni w Instytucie Archeologii UR. Pierwszą nagrodę przyznano mgr. Andrzejowi Grzegorczykowi z Uniwersytetu Łódzkiego za pracę „Fibule tarczowate z ornamentem wytłaczanym w grupie olsztyńskiej”. W uzasadnieniu podkreślono wysiłek autora w porządkowaniu źródeł i ich wnikliwej analizie chronologiczno-terytorialnej. Ta odmiana fibul nie była nigdy wcześniej przedmiotem tak szczegółowych badań. Zaproponowane przez autora przyporządkowanie typologiczne tej kategorii zabytków służyć może wszystkim naukowcom zajmującym się tego typu artefaktami.

Promotorka zwycięskiej pracy, prof. Magdalena Mączyńska, nie ukrywa, że od samego początku spodziewała się takiego wyniku konkursu. – Ta praca jest znakomita pod każdym względem. I nie jest to tylko moje zdanie – nie kryje swojego zadowolenia. – O recenzję tej pracy poprosiłam wyjątkowo kogoś spoza naszego instytutu. Trafiła ona w ręce prof. Wojciecha Nowakowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizującego się w zagadnieniach dotyczących Zachodnich Bałtów. Oboje, niezależnie od siebie, wystawiliśmy pracy oceny celujące – podkreśla.

Kapituła zwróciła uwagę również na dojrzałość pracy. Jej autor ma wszelkie predyspozycje, by stać się profesjonalnym naukowcem, rozumiejącym cele archeologii jako nauki. Mgr Andrzej Grzegorczyk podąża już w tym kierunku, w październiku ubiegłego roku rozpoczął bowiem studia doktoranckie na Uniwersytecie Łódzkim pod kierunkiem prof. Jana Schustera. – W swoich badaniach chciałbym skupić się na schyłkowym okresie grupy olsztyńskiej i kręgu kultur zachodniobałtyjskich – precyzuje swoje plany Grzegorczyk.

Konkurs kierowany jest do wszystkich absolwentów – magistrów archeologii polskich uczelni. W założeniu ma promować najlepszych z nich i ułatwiać zarówno karierę zawodową, jak i naukową. Główną nagrodą jest bowiem publikacja pracy w formie książkowej w serii Colectio Archaeologica Ressoviensia oraz 1000 zł.

W ramach tej serii ukaże się również uhonorowana wyróżnieniem specjalnym praca Romana Szlązaka „Topografia Thessalonik w okresie wczesniobizantyjskim od IV do VI wieku ze szczególnym uwzględnieniem architektury sakralnej”, napisana pod kierunkiem dr. dr Tadeusza Gołgowskiego (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).

Kapituła przyznała również cztery wyróżnienia. Jedno z nich trafiło w ręce absolwentki Uniwersytetu Rzeszowskiego, mgr Moniki Orszak, za pracę pt. „Knotenringi z terenów środkowoeuropejskich Bojów”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Michała Parczewskiego.

Pozostałe wyróżnienia otrzymali: Natalia Gryzińska za pracę pt. „Próba modelowego ujęcia gospodarki na Pomorzu we wczesnym okresie rzymskim”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Prof. UAM Danuty Minty-Tworzowskiej (UAM Poznań), Magdalena Szumiłło za pracę pt. „Domy zmarłych w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza na ziemiach polskich”, napisaną pod kierunkiem dra hab. prof. UMCS Jerzego Libery i dr Małgorzaty Kłosińskiej (UMCS w Lublinie) oraz Izabela Wnuczek za pracę pt. „Strój Markomanów-Swebów w starszym okresie rzymskim”, napisaną pod kierunkiem dra hab. prof. UMCS Eduarda Droberjara (UMCS w Lublinie).

Była to I edycja konkursu, który w zamierzeniu ma być organizowany co roku. W swoich wyborach kapituła będzie kierować się wysokim poziomem merytorycznym, metodologicznym i technicznym prac obronionych w danym roku kalendarzowym. Powinny one odpowiadać aktualnemu poziomowi wiedzy, a nawet zawierać treści stanowiące istotne jej uzupełnienie lub poszerzenie. Nie bez znaczenia będzie również podejmowanie przez autorów tematów znanych jedynie wyrywkowo lub nie poruszanych w ogóle.

Tekst: Jakub Czopek