W Poznaniu zawarto polsko-ukraińską umowę naukowo-badawczą

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podpisał umowę naukowo-badawczą z Narodowym Rezerwatem Chersonez Tavriczeskij na lata 2012-2015 – poinformował PAP dr Andrzej B. Biernacki.

Chersonez Taurydzki. Fot. J. Balcerzak, M. Pisz, arcphoto.pl

Porozumienie parafowali 19 stycznia rektor UAM prof. Bronisław Marciniak, oraz ze strony ukraińskiej dyrektor generalny Rezerwatu Leonid M. Żunko.

W myśl umowy naukowcy z Ukrainy i Polski będą kontynuować prace archeologiczne w obrębie Chersonezu Taurydzkiego. Jednocześnie specjaliści zajmą się na projektami konserwatorskimi oraz działaniami zmierzającymi do przystosowania obszaru rezerwatu dla ruchu turystycznego. Przewidziano również wspólne analizy i studia interdyscyplinarne nad pozyskanymi w czasie badań zabytkami.

Zwieńczeniem działań ma być wydanie publikacji naukowych i monografii na temat stanowiska. Równie ważne postanowienie dotyczy szerszej popularyzacji wyników prac zarówno w Polsce i na Ukrainie. W myśl umowy przewidziano wymianę uniwersytecką badaczy i szkolenia polskich studentów.

Podpisaniu porozumienia towarzyszyła wystawa fotograficzna w hallu Collegium Minus w Poznaniu, prezentująca dotychczasowe wyniki 15-letniej współpracy naukowo-badawczej między UAM i Narodowym Rezerwatem „Chersonez Tavriczeskij” w Sewastopolu. Ekspozycja prezentowana była również na terenie Collegium Historicum w Poznaniu.

Chersonez Taurydzki jest dawną kolonią grecką położoną w południowo-zachodniej części Krymu. Miasto powstało w VI wieku p.n.e., ale przeżyło rozkwit dopiero wraz przybyciem osadników greckich w V wieku p.n.e., kiedy zaczęły powstawać liczne budynki publiczne wzniesione wokół precyzyjnie zaplanowanej siatki ulic. Z okresu średniowiecza zachowały się między innymi pozostałości kwartału zabudowy miejskiej z bizantyjskim kościołem pięcioabsydowym, nad którego pełną rewitalizacją pracuje polsko-ukraiński zespół badawczy składający się z archeologów, architektów i konserwatorów.

Aktualnie realizowany projekt naukowo-badawczy dotyczy topografii Chersonezu Taurydzkiego i skoncentrowany jest głównie na zagadnieniach identyfikacji i zabudowy agory – centrum antycznego miasta. Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwo Wyższego.

Tekst pochodzi z serwisu Nauka w Polsce.