Najbliższe wykłady, wystawy i inne imprezy (zaktualizowane)

Prezentujemy zaplanowane na luty imprezy związane z archeologią, o których udało się uzyskać informacje.

Gdańsk

Wystawy czasowe:

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku,ul. Mariacka 25/26
Miejsca sekretne na Gdańskich podwórkach od 27 stycznia
Wystawa ukazuje życie mieszczan na podstawie zabytków odnalezionych w dawnych latrynach. Różnorodność zabytków pozwala na dość dokładne odtworzenie codzienności mieszczan między XV a XIX w. Zabytki podzielono na kategorie: kuchnia i stół; strój, higiena i medycyna; rzemiosło, handel, podróże; rozrywka; przejawy życia duchowego.

Kraków

Wykłady:

25 lutego (czwartek), godzina 16.30
mgr R. Naglik
Archeologiczna autostrada
ul. Senacka 3, Muzeum Archeologiczne
Ryszard Naglik w swoim referacie przedstawi wyniki 14 lat badań ratowniczych odbywających się w ramach modernizacji autostrady w Małopolsce oraz budowaniu jej nowych odgałęzień. Rezultatem tych prac są ponad dwa miliony zabytków, relikty kilku tysięcy grobów, domostw, palenisk, pieców, oraz jam gospodarczych. Wnikliwe analizy uzyskanych informacji zweryfikują obecny stan naszej wiedzy o terenach Małopolski.

Wystawy czasowe:

Muzeum Archeologiczne, ul. Senacka 3
Wyspa Władców. Ostrów Lednicki w państwie pierwszych Piastów, do 7 marca
Wystawa przedstawia aktualny stań badań na Ostrowie Lednickim, jednym z najważniejszych miejsc w początkach państwowości Polski. Mieszko I ufundował tam jeden z pierwszych, kościół oraz palladium. Wśród ciekawych znalezisk wystawione są między innymi militaria prawdopodobnie pochodzenia skandynawskiego. Gród na Ostrowie Lednickim został zniszczony najpewniej podczas najazdu Brzetysława w 1038 roku.

Poznań

Wykłady:

17 lutego (środa), godzina 11.00
dr A. Wiśniewski
Archeologia formowania się stanowisk. Przykłady z paleolitu Niziny Śląskiej
ul. Wodna 27, Muzeum Archeologiczne
Doktor Wiśniewski jest adiunktem w Zakładzie Archeologii Epoki Kamienia na Uniwersytecie we Wrocławiu. Prowadzi badania nad aktywnością człowieka ze strony technologicznej, sposobami adaptacyjnymi i eksploatacją środowiska w paleolicie, a także nad wykorzystywaniem krzemienia w średniowieczu.

Wystawy:

Muzeum Archeologiczne
ul. Wodna 27
Bliskie spotkania z… najstarsze narzędzie – pięściak, od 1 lutego (poniedziałek)

Skarby wieków średnich, od 21 stycznia do 9 marca
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu prezentuje zbiór złotej, srebrnej, brązowej, oraz miedzianej średniowiecznej biżuterii z najbardziej wyszukanych, oraz wykwintnych zabytków wśród zbiorów PMA w Warszawie. Uwaga! Wystawa skierowana nie tylko dla pań.

Wystawa fotograficzna K. Budzińskiego Kościoły i klasztory Wielkopolski od 21 stycznia do 9 marca
Zdjęcia przedstawiają zabytki z Gniezna, Kalisza, Lądu, Lichenia, Lubinia oraz Poznania.

Pruszków

Wykłady:

2 lutego (wtorek), godzina 18.00
Prof. H. Kóćka – Krenz
Rezydencja pierwszych Piastów na Ostrowie Tumskim
Hanna Kóćka-Krenz jest profesorem na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się we wczesnym średniowieczu na ziemiach polskich, szczególności złotnictwem oraz budownictwem obronnym Wielkopolski. Profesor od 1999 roku prowadziła badania pod budynkiem Psałterii i wokoło gotyckiej świątyni na Ostrowie Tumskim. Podczas prac odkryto tam pozostałości wału obronnego. Profesor uważa, że chroniony wałem gród mógł funkcjonować już od końca IX wieku i mieć około 40 metrów średnicy. W X wieku został przebudowany, kiedy to wzniesiono książęcy zespół pałacowo – sakralny.

23 lutego (wtorek), godzina 18.00 UWAGA! wykład przesunięty na 17 lutego! Godzina bez zmian
Prof. A. Koła
Wczesnośredniowieczne mosty na Ostrowie Lednickim w świetle archeologicznych badań podwodnych
Profesor Andrzej Koła specjalizuje się w podwodnych badaniach średniowiecznych przepraw mostowych. Jest kierownikiem Zakładu Archeologii Podwodnej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zakład prowadził badania w Ostrowie Lednickim w latach 1982-1989, 1991-1992, 1994 i 1999-2007, kiedy to badał między innymi konstrukcje przepraw. Ostrów Lednicki był połączony z lądem dwoma mostami, prowadzącymi w kierunku Poznania, oraz Gniezna. Jeden miał 438 metrów długości, drugi zaś 187 metrów. Dzięki dendrochronologii wydatowano mosty na przełom 963 i 964 roku. Funkcjonowały aż do 1032 roku. W ciągu około 70 lat istnienia wielokrotnie je naprawiano. Niedaleko mostów odkryto w wodzie duży zbiór uzbrojenia z X–XII w.

Obydwa referaty odbędą się: pl. Jana Pawla II 2, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. S. Woydy

Wystawy czasowe:

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. S. Woydy, pl. Jana Pawła II 2
Skarby Mazowsza – Malowany Puchar Szklany I/II w. n.e, od 26 maja 2009 do 30 kwietnia 2010
Wystawa ukazuje Malowany Puchar Szklany z Zaborowa, który pochodzi z Egiptu i jest datowany na przełom I i II wieku naszej ery. Archeolodzy odkryli naczynie w grobie na cmentarzysku kultury przeworskiej w Zaborowie podczas badań w latach osiemdziesiątych. Jest ono ozdobione scenami walki gladiatorów. Uważa się, że ten bezcenny zabytek przybył na nasze ziemie poprzez „żelazne” szlaki handlowe, co na dodatek podkreśla rolę „polskich” centrów hutniczych z tamtych czasów.

Warszawa

Wykłady:

16 lutego (wtorek), godzina 13.30
dr G. Majcherek
Najnowsze badania polskiej misji archeologicznej na Kom el – Dikka w Aleksandrii
Al. Jerozolimskie 3, Muzeum Narodowe, Sala Kinowa (organizowane przez ZAŚ PAN)
Wykopaliska w Aleksandrii zaczęły się w 1958 roku, a zainicjował je jeszcze profesor Kazimierz Michałowski. Przyniosły wiele efektownych znalezisk, nieraz opisywanych przez media. Pracami kieruje dr Majcherek z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej. W Kom el–Dikka odkopano zabytki z czasów grecko–rzymskich w tym 13 sal wykładowych. Więcej w tekście Polacy uhonorowani za odkrycia w Aleksandrii

17 lutego (środa), godzina 11.00
mgr M. Natuniewicz–Sekuła
Elementy baltyjskie na cmentarzyskach kultury wielbarskiej w Weklicach, gm. Elbląg
ul. Długa 52 , PMA, Sala Odczytowa (wejście od Ogrodu Krasińskich)
Magister Natuniewicz–Sekuła jest kierowniczką badań na cmentarzysku w Weklicach, oraz pracownikiem Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, w Zakładzie Archeologii Mazowsza i Podlasia. Cmentarzysko w Weklicach było użytkowane od I do IV wieku n.e. przez ludność zaliczaną do kultury wielbarskiej identyfikowanej zazwyczaj z Gotami. Znajduje się na skrzyżowaniu dwóch szlaków bursztynowych: lądowego oraz wodnego. Dlatego też, wśród zabytków odnaleźć można liczne nawiązania do Cesarstwa Rzymskiego i Skandynawii. Na stanowisku po raz pierwszy podjęto prace w 1925 roku. Wykopaliska wznowiono w 1984 roku, a aktualnie badania terenowe są prowadzone od 2003 roku.

     
23 lutego (wtorek), godzina 13.30
prof. P. Bieliński
Dużo grobów i ubaidzka niespodzianka na kuwejckiej pustyni – As-Sabbiya 2009
Al. Jerozolimskie 3, Muzeum Narodowe, Sala Kinowa (organizowane przez ZAŚ PAN)
Piotr Bieliński jest profesorem w Instytucie Archeologii, na Uniwersytecie Warszawskim, dyrektorem Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej. Od dwóch lat prowadzi badania w Kuwejcie. W As Sabbiya odkryto osadę datowaną na 4,5 tysiąca lat przed Chrystusem. Osada jest wyjątkowa, gdyż znajduje się około 5 km od wybrzeża, w miejscu, gdzie nie było oazy. Stań zachowania ubaidzkich domostw jest niezwykły, ściany bowiem zachowały się do wysokości 50 centymetrów. Archeolodzy odkryli także liczne groby o formie tumulusu należące prawdopodobnie do koczowników. W jednym z nich odkryto paciorki z muszli, kamieni, lapus lazuli pochodzenia afgańskiego, pierścień z muszli, a także perłę.

Wystawy czasowe:

Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 32
Via Archeologica Masoviens, od 1 do 15 lutego
Wystawę zorganizowały Instytut Archeologii UW oraz Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Przedstawia ona wyniki badań archeologicznych na mazowieckim odcinku autostrady A2, które trwały od jesieni 2007 roku. Na 38 stanowiskach odkryto między innymi liczne studnie, obiekty mieszkalne, paleniska, oraz dymarki. Wśród znalezisk wyróżnia się brązowy naszyjnik koronowaty z I w. p.n.e – jeden z dziesięciu egzem-
plarzy znalezionych do tej pory na terenie Polski..

Instytut Archeologii UKSW ul. Woycickiego 1/3 bud. 23
Z pradziejów ziem polski
Wystawa powstała przy współpracy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oraz Państwowego Muzeum Archeologicznego. Przedstawia zabytki z terenów Polski od epoki kamienia do średniowiecza. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa na UKSW, która ma na celu zapoznanie studentów innych kierunków z dziedzictwem kulturowym, a także archeologicznym naszego kraju.

Hrubieszów

A K T U A L I Z A C J A

Słupsk

Zamek Książąt Pomorskich w Słupsku
Świat Słowian i Wikingów od 29 stycznia do końca marca 2010 r.
Wystawa przybliża życie Słowian i Wikingów wczesnego średniowiecza (IX – XI wiek). Ukazuje zwyczaje, wierzenia, życie codzienne, sposoby walki i sztukę ludów, które spotykały się tutaj – na Pomorzu. Będzie można przyjrzeć się wnętrzu słowiańskiej chaty myśliwego, miejscu odprawiania obrzędów z wielkim posągiem pośrodku, porównać sposoby chowania zmarłych u Słowian i Wikingów, zajrzeć do obozu wojowników, obejrzeć piękną broń i pancerze, stroje, wspaniałą biżuterię srebrną, sprzęty domowe, narzędzia, gry i zabawki sprzed 1000 lat.

Osoby, które posiadają informacje o niewymienionych wyżej wykładach, konferencjach, wystawach czasowych i innych imprezach, prosimy o kontakt. Szczególnie gorąco zachęcamy do tego uniwersytety, muzea i inne instytucje oraz stowarzyszenia. Informacje można wysyłać na adres archeowiesci@gmail.com .

Wykaz imprez przygotowała Julia Chyla.

Tags: