Grodzisko Żmijowiska: najnowsze odkrycia

Doskonale zachowana żelazna podkowa końska, miniaturowy żelazny grot strzały, fragmenty kamieni żarnowych ze zniszczonych żaren rotacyjnych oraz rogowe „jajo” – zapewne półprodukt głowicy kiścienia, czyli paradnej broni typu obuchowego – to najciekawsze ruchome zabytki odkryte przez archeologów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym podczas tegorocznych badań grodziska Żmijowiska w zachodniej części województwa lubelskiego.

Archeolodzy natrafili też na pozostałości konstrukcji drewnianych. Są wśród nich pierwsze odkryte pozostałości zabudowy wnętrza grodu, którą stanowić mogła pojedyncza, duża budowla w centralnej części majdanu. Badacze uchwycili ślad narożnika tego obiektu.

„Bardzo trudno jest obecnie zinterpretować skomplikowany układ odkrytych, spalonych konstrukcji drewnianych, zalegających na zewnętrznym stoku wału oraz w wypełnisku rowu – będzie to dopiero możliwe po zgraniu wykonanej dokumentacji rysunkowej i ich niwelacji z wynikami wcześniejszych badań. Wydaje się jednak już teraz, że pozostają one w zgodzie z dotychczasową interpretacją i rekonstrukcją systemu obronnego grodu.” – informują archeolodzy.

Badania, kierowane przez mgr Annę Kacprzak, objęły fragment majdanu grodu oraz zewnętrzny stok wału obronnego, jego podstawę i okalający go rów. Obszar ten archeolodzy wybrali w oparciu o wyniki ubiegłorocznych badań geomagnetycznych. Takie badania przeprowadzono też w tym roku dzięki współpracy z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie.

Pierwsze badania kompleksu osadniczego w Żmijowiskach złożonego z malutkiego grodu 30-metrowej średnicy i leżących obok niego osad przeprowadziła w roku 1965 Stanisława Hoczyk-Siwkowa. Badania te koncentrowały się na przygrodowych osadach. Odkryto pozostałości obiektów mieszkalnych oraz zespół zabytków ruchomych, potwierdzających kontakty z terenami Moraw i Ukrainy.

Badania wznowiono w latach 2002-2003. Od tego czasu archeolodzy rozpoznali system umocnień grodu złożonych z wału, rowu i przedwału. Dzięki analizom dendrochronologicznym udało się też ustalić precyzyjną datę powstania drewnianych umocnień grodu na rok 888.

Naukowcy odsłonili między innymi elementy drewnianej bramy skonstruowanej z pionowych słupów, podtrzymujących ziemny nasyp wału. Pionowe słupy powiązane były poziomo ułożonymi deskami – dranicami, łączącymi się ze sobą pod kątem prostym.

Bardzo charakterystyczne dla grodziska w Żmijowiskach są odkryte w latach poprzednich pozostałości produkcji metalurgicznej: grudy rudy darniowej, fragmenty żużla żelaznego oraz pozostałości zniszczonych palenisk dymarskich w postaci glinianej okleiny, noszącej charakterystyczne ślady wyszkliwienia, świadczące o uzyskiwaniu w palenisku temperatury ponad 1100 stopni Celsjusza.

Badania poprzednich lat ujawniły też, że konstrukcja bramy – podobnie jak konstrukcja wału – została dwukrotnie strawiona pożarem. Świadczą o tym dwie warstwy spalenizny, zalegające w zasypisku rowu wewnętrznego.

Grodzisko Żmijowiska jest częścią kompleksu czterech słowiańskich grodzisk, który istniał w Kotlinie Chodelskiej w okresie plemiennym.

Na podstawie materiałów opublikowanych na stronach Muzeum Nadwiślańskiego. Zdjęcia z najnowszych wykopalisk.

Żmijowiska są też ośrodkiem archeologii doświadczalnej. Odtworzono tam fragmenty umocnień grodu z IX w., półziemiankowe budowle mieszkalne, wczesnośredniowieczne urządzenia techniczne. Na organizowanych tam imprezach można oglądać odtwarzanie fragmentów życia dawnych Słowian: produkcję naczyń ceramicznych, wytop i obróbkę żelaza, przygotowywanie pokarmów i wiele innych. Polecam zdjęcia z tegorocznej imprezy.